Звіт про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку
Козівська сільська рада забезпечує складання звіту про стратегічну
екологічну оцінку після врахування зауважень і пропозицій, отриманих у
процесі громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної
екологічної оцінки.
Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження
документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня
деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів
оцінювання таку інформацію:
1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його
зв’язок з іншими документами державного планування.
Проект генерального плану села Козьова розроблений на підставі
рішення Козівської сільської ради від 31.01.2017 р. № 194-16/2017.
Відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану
населеного пункту», генеральний план населеного пункту є основним видом
містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування
довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання
території населеного пункту.
Генеральний план визначає основні принципи і
напрямки планувальної організації та функціонального призначення території,
формування системи громадського обслуговування населення, організації
інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і
благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних
процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та
збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології,
традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.
Генеральним планом села Козьова вирішуються наступні питання:
–   обґрунтування   майбутніх потреб і   визначення   переважних
напрямів використання територій;
–   урахування державних, громадських і   приватних інтересів під
час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням

вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипо-
жежного та іншого законодавства;
–   обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;
–   забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів
сталого розвитку населеного пункту;
–   визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-
оздоровчу,   наукову,   естетичну,   історико-культурну   цінність, встановлення
передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше
використання;
–   розроблення   містобудівних   заходів   щодо   охорони   довкілля   та
раціонального використання природних ресурсів;
–   розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.
2. Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного
планування не буде затверджено.
В населеному пункті відсутнє централізоване водопостачання. На даний
час забезпечення населення та більшості громадських будівель питною водою
здійснюється з колодязів та поодиноких свердловин. ЛВДС «Сколе» та будівлі
музичної школи та НВК СЗШ-ліцею обслуговує свердловина, розміщена на
південний схід від громадського центру по вул. Набережна.
У відповідності з довідкою ПАТ «Геотехнічний інститут» про
гідрогеологічні умови території села Козьова від 02.11.2017 р. № 07-09/242,
особливості геологічної будови та гідрогеологічних умов даного району доволі
складні і не дають однозначної відповіді на можливість централізованого
водопостачання села в повному обсязі.
В лівому борту долини зустрічаються делювіальних та калювіальних
відкладах у підніжжі схилу, в які розвантажуються палеогенові прошарки
вапняків з підніжжя гори Магура. Дебіт джерел коливаються на протязі року в
широких межах від 0,02-0,5 куб. дм/сек. Деякі джерела пересихають в літній
період. Вода прозора, без запаху, без кольору, приємна на смак, за хімічним

складом гідрокарбонатно-сульфатна магнієво-кальцієва з мінералізацією 0,3
г/куб. дм.
Централізоване каналізування від багатоквартирної житлової забудови в
центральній і західній частині с. Козьова, НВК СЗШ-ліцею та будівель ЛВДС
«Сколе» здійснюється очисними спорудами закритого типу ПАТ
«Укртранснафта» потужністю 200 куб.м/добу, які розміщені за територією
будинку культури по вул.Набережна, з подальшим випуском очищених стоків в
р.Орява на схід від с.Козьова.
Проектом передбачається будівництво централізованої системи
каналізації від житлових будинків, обладнаних внутрішньою каналізацією,
громадських будинків та виробничих приміщень. Централізоване відведення
стічних вод передбачається від будинків до локальних очисних споруд в східній
частині населеного пункту по автодорозі М-06 з подальшим випуском
очищених стоків у р.Орява на схід від с. Козьова.
Для очистки стоків від села передбачаються очисні споруди повної
біологічної очистки закритого типу продуктивністю 250 м3/добу з санітарно-
захисною зоною 20 м.
3. Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення
та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу.
Через с. Козьова проходить міжнародна автодорога державного
значення М-06 Київ-Чоп з смугами відведення 16,5 м в кожні сторону від осі
автодороги (33 м). Санітарно-захисна зона від автодорги слід встановлювати з
урахуванням забезпечення в житловій забудові нормативних рівнів шуму і
забруднення атмосферного повітря, але не менше 50 м.
Також в центральній частині населеного пункту розміщені 3 кладовища:
2 недіючі – по автодорозі М-06, закритих рішенням Козівської сільської ради
від 06.06.2018 року № 266-27/2018 та 1 діюче, яке пропонується закрити у
зв’язку з тим, що в межі його санітарно-захисної зони 300 м потрапляють
значна кількість житлових будинків та весь громадський центр, зокрема
музична школа, школа-ліцей, ФАП, будинок культури та продуктові магазини,
а також річка Орява та струмки.

Санітарно-захисні зони закритих кладовищ по закінченні кладовищного
періоду (20-25 років) може бути зменшена до 100 м відповідно до табл. 9.1 ДБН
Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».
На території населеного пункту с. Козьова функціонує
нафтоперекачувальна станція ЛВДС «Сколе» філії МН «Дружба» АТ
«Укртранснафта», на території якого розміщені 3 цистерни нафтопродукту.
Межа фактичної санітарно-захисної зони території ЛВДС «Сколе» показана
згідно листа, наданого АТ «Укртранснафта» від 22.02.2019 р. № 93-22-00/692.
По всій довжині села проходять 2 нитки нафтопроводу. Зважаючи на їх
стратегічне значення та потенційну небезпеку, встановлена охоронна зона
становить 150 м від осі крайнього нафтопроводу в кожен бік, відповідно листа
філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» від 26.07.2017 р. №93-07/4140.
Згідно завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів
цивільного захисту, наданого головним управлінням ДСНС України у
Львівській області, нафтоперекачувальна станція (резервуарний парк)
визначена як потенційно небезпечний об’єкт та значиться в державному реєстрі
як об’єкт підвищеної небезпеки.
4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я
населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо
територій з природоохоронним статусом.
Об’єкти та території природо-заповідного фонду на території
проектування відсутні, отже вплив не передбачається.
5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на
міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа
державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час
підготовки документа державного плануванням.
Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені вимогами
чинного законодавства:

– просторово-планувальними рішеннями забезпечити дотримання
нормативних санітарних розривів згідно вимог Державних санітарних правил
планування та забудови населених пунктів ДСП № 173-96, протипожежних
відстаней, охоронних зон навколо (вздовж) інженерних комунікацій тощо
згідно вимог чинного законодавства;
– для детального визначення прояву зсувних процесів та протипросідних
заходів на послідуючих стадіях проектування, необхідно виконати більш
детальні інженерно-геологічні вишукування та обстеження ділянки під
будівництво, виходячи з яких, приймати остаточні рішення з інженерної
підготовки та захисту;
– здійснення відповідних організаційних, господарських, технічних,
технологічних, архітектурно-будівельних та інших заходів щодо попередження
утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами,
відповідно до вимог ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення».
– вивезення побутових відходів з метою обмеження шкідливого впливу
відходів на навколишнє середовище та здоров’я мешканців населених пунктів
Сколівського району Львівської області, згідно з договором від 29.01.2019 р.
№1099 ТзОВ «Санком-Львів».
6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у
тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та
довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100
років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.
Негативного впливу на місцеве населення під час планованої діяльності
не передбачається. Кумулятивні, синергічні, коротко-, середньо- та
довгострокові негативні наслідки внаслідок реалізації генерального плану
загалом не прогнозуються. З метою поліпшення навколишнього природного
середовища встановлюються охоронні зони від інженерних мереж, санітарно-
захисні зони від автодоріг, залізничних колій, кладовищ та виробництв і
заводів.

Рослинний шар ґрунту, що утворюється внаслідок
влаштування фундаментів, влаштування твердого покриття, мереж, проведення
вертикального планування використовується для покращення родючості землі.
7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування.
У ході виконання стратегічної екологічної оцінки запроваджуються
заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних
наслідків реалізації проектних рішень генерального плану села Козьова на
довкілля та стан здоров’я населення, у першу чергу щодо:
— оптимізації організації виробничо-комунальних територій та
забезпечення їх сумісності з житловою та громадською забудовою;
— вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі села з
урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання
нормативних санітарно-захисних зон від міжнародної автодороги державного
значення М-06 Київ-Чоп, та обласної автодороги місцевого значення С141505
Завадка-Козьова, відстань від краю проїзної частини автодороги до житлової
забудови прийнято 50 м;
— розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого
користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених
насаджень спеціального призначення;
— визначення напрямків видалення твердих побутових відходів, що
утворюються на території населеного пункту (Договір «Про надання послуг з
вивезення побутових відходів від 22.07.2015 р. №1»);
—  проведення реконструкції головних споруд та мереж комунальних
систем тепло-, електропостачання, водопостачання і шляхом впровадження
новітніх енергоефективних технологій.
8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися,
опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі
будь-які ускладнення.
Генеральним планом альтернативних варіантів не передбачається.

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення.
Моніторинг наслідків виконання документу не передбачається.
10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі
для здоров’я населення (за наявності).
Транскордонний вплив під час реалізації планової діяльності відсутній.
11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами
1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.
Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного
планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку публікується у
друкованих засобах масової інформації (не менш як у двох), визначених
Козівською сільською радою, та розміщується на офіційному веб-сайті
сільської ради або Сколівської райдержадміністрації.
Проект генерального плану с. Козьова, звіт про стратегічну екологічну
оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів подає Козівська
сільська рада (на паперових носіях та в електронному вигляді) до обласних
підрозділів з питань охорони навколишнього природного середовища та з
питань охорони здоров’я.
Замовник: Козівська сільська рада, 82631, Львівська обл., Сколівський
район, с. Козьова, вул. Європейська 1, тел. (03 251) -3-86-23.

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>